FORMULÁŘ PRO OSOBY MLADŠÍ 15 LET K VYPLNĚNÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM KE STAŽENÍ ZDE:

Vyplněný formulář odešlete na info@ebfit.cz

FORMULÁŘ PRO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE K VYPLNĚNÍ - CVIČENÍ DĚTÍ 2-12 LET

Vyplněný formulář odešlete na info@ebfit.cz 

PROVOZNÍ ŘÁD

Níže uvedený provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem fitness centra EB Fit a jeho návštěvníky, při poskytování tělovýchovnýcha sportovních služeb. Provozní řád slouží především a zejména k zajištění pořádku ve všech prostorách fitness centra, dále také k zajištění bezpečnosti a ochrany všech návštěvníků fitness centra. 

PROVOZOVATEL: Eva Pezlar Březinová - EB Fit

Adresa provozovny: Žerotínovo nábřeží 136, Židlochovice 667 01 

 IČO: 719 565 31, DIČ: 8451264030

PROVOZNÍ DOBA: 

Pondělí 6.30 - 11.00 / 14.00 - 21.00

Úterý 8.00 - 11.00 / 14.00 - 21.00

Středa 6.30 - 11.00 / 14.00 - 21.00

Čtvrtek 8.00 - 11.00 / 14.00 - 21.00

Pátek 6.30 - 11.00 / 14.00 - 20.00

Sobota 8.00 - 11.00 / 15.00 - 20.00

Neděle 8.00 - 11.00 / 15.00 - 20.00

Poslední možnost vstupu do fitness centra je vždy nejpozději 30 minut před koncem provozní doby daného dne. 

Provozovatel fitness centra si vyhrazuje právo na jakékoliv změny provozní doby i provozního řádu bez jakéhokoliv předchozího upozornění návštěvníků a zákazníků fitness centra. 

Cvičení v našem fitness centru je určeno všem zákazníkům a návštěvníkům, kteří jsou ochotni akceptovat tato níže uvedená jednoduchá a základní pravidla: 

1. Návštěvník EB Fit je povinen řídit se provozním řádem posilovny a pokyny přítomné obsluhy. 

2. Zakoupením vstupu (permanentky) návštěvník stvrzuje, že byl seznámen a vyrozuměn s obsahem provozního řádu a zavazuje se jej tímto bezvýhradně dodržovat. 

3. Návštěvník fitness centra musí dosáhnout věku minimálně 15 let. V případě, že je návštěvník mladší (7-14 let), je mu vstup do posilovny povolen a umožněn pouze za doprovodu osoby starší 18 let (př.: rodiče, sourozenci) nebo pod dohledem osobního trenéra. Tato uvedená a doprovázející osoba následně přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence a je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej nikdy v prostorách fitness centra bez dozoru. 

4. Pro malé děti (do 7 let) je prostředí posilovny nebezpečné a tudíž absolutně nevhodné! Přivede-li s sebou však návštěvník posilovny takto malé dítě, je povinen zamezit dítěti, aby se volně pohybovalo v prostorách posilovny a vylézalo či jakkoliv manipulovalo s posilovacími stroji a ostatním vybavením nebo náčiním posilovny z bezpečnostních důvodů. 

 5. Posilovací stroje (i jakékoliv další náčiní) používá návštěvník fitness centra vždy šetrně a pouze k účelu, pro které jsou stroje či pomůcky vyrobeny. Každý cvičenec vždy používá bezpečnostní uzávěry a objímky hřídelí, tyčí! V případě, že cvičenec používá zařízení po předchozím upozornění obsluhy i nadále nevhodně, může být z posilovny vykázán! V případě, že cvičenec úmyslně poškodí jakékoliv zařízení posilovny, je povinen způsobenou škodu v plné výši uhradit! 

6. Po ukončení cvičení, je cvičenec povinen vždy uvést nářadí do jeho původního stavu. Všechny činky, kotouče, podložky, osy a uzávěry mají v posilovně své dané a určené místo.

7. K převlékání a odložení oblečení i osobních věcí návštěvníků fitness centra slouží výhradně šatna. Odkládání oblečení či jiných věcí, jako např. batohů, tašek a mobilních telefonů, je mimo prostory šaten a recepce umožněno pouze na vlastní riziko a zodpovědnost. Provozovatel za vzniklé ztráty či poškození těchto věcí nenese v žádném případě odpovědnost. 

8. V prostorách fitness centra platí přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. 

 9. Do fitness centra je zakázáno vstupu osobám pod vlivem omamných a psychotropních látek, dále také osobám v podnapilém stavu a osobám v oblečení, které není v souladu s návštěvou sportovního zařízení. Řadí se zde zejména oblečení špinavé a páchnoucí či oblečení vzbuzující veřejné pohoršení. 

10. Každý návštěvík fitness centra musí mít s sebou ručník, který používá vždy pod sebe na veškeré stroje, podložky, apod. V případě, že ručník nemá, může si jej zapůjčit na baru. 

11. Je zakázáno pohybovat se po prostorách posilovny s jakoukoliv taškou, a to z důvodu krádeží a odnášení náčiní či vybavení posilovny. 

12. Pití odkládejte vždy pouze na vyhrazená místa pro tyto účely (bar, poličky). 

13. Pro potřeby a za účelem první pomoci je v prostoru recepce zdravotnická lékárnička, která je vybavena dle platných předpisů v souladu s poskytovanými službami. 

14. Provozovatel neodpovídá za vzniklou škodu na majetku a přinesených věcech návštěvníků a cvičenců do prostorů fitness centra. 

15. Cvičenci v prostoru fitness centra užívají zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání. Pokud by objevili závadu, jsou povinni ji neprodleně nahlásit obsluze fitness centra. Cvičení na takovémto stroji je následně okamžitě a ihned zakázáno min. do doby odstranění závady. 

 16. Provozovatel fitness centra neodpovídá za žádné úrazy nebo jiné poškození na zdraví vzniklé v souvislosti se cvičením návštěvníka fitness centra. 

 17. Kontrola, promazání i čištění strojů probíhá vždy v termínech dle požadavků a doporučení výrobce jednotlivého posilovacího zařízení a náčiní. 

18. Prostor recepce a vstupu je monitorován kamerami z důvodu ochrany hmotného majetku, bezpečnosti klientů a prevence kriminality. K záznamům má přístup pouze provozovatel. 

 19. Nejste-li si jisti nakládáním s nářadím nebo stroji, požádejte o pomoc obsluhu fitness centra. 

20. Klient nedodržující provozní řád může být z fitness centra okamžitě vykázán. 

21. Je zakázáno znečisťovat prostory fitness centra a odnášet hygienické prostředky či sportovní vybavení, které je vlastnictvím provozovatele. 

22. Je zakázáno v prostorách fitness centra provozovat výdělečnou činnost bez písemného souhlasu provozovatele. Jedná se zejména o činnost osobních trenérů. Nepovolený poskytovatel i jeho klient budou vykázáni bez nároku na vrácení ceny vstupného.

23. Před vstupem do posilovny a šaten je každý návštěvník povinen se vyzout. Doporučujeme, aby se okamžitě přezul do vlastní sportovní obuvi a venkovní obuv si uložil do skříňky na ni určené. Za boty a jiné odložené osobní věci provozovatel posilovny nezodpovídá. Proto si venkovní obuv a osobní věci uložte do skříňky pro Vás určené.

24. Návštěvník fitness centra nesmí nijak rušit ostatní cvičence během tréninku, musí být slušný a ohleduplný vůči všem zákazníkům fitness centra. 

Výše uvedený provozní řád EB Fitness vchází v platnost a účinnost dne 1. dubna 2018. 

Doufáme, že dodržování těchto základních a nenáročných pravidel nám společně pomůže vytvořit příjemnou atmosféru v bezpečném prostředí, kde každý návštěvník EB Fit najde to, co zde hledá.