OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel fitness centra EB Fit Eva Pezlar Březinová, Žerotínovo nábřeží 934, Židlochovice 667 01, , IČ 71956531, e-mail: info@ebfit.cz, tel.: 775 976 834 (dále jen "EB Fit"), vydává tyto obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky"): 

I. Úvodní ustanovení 

1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží a služeb nabízených EB Fit a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti EB Fit a a jeho zákazníků 

2. Zákazník je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem (jak je specifikován níže), které jsou uvedeny na internetové adrese (https://www.ebfit.cz/) a současně na recepci EB Fit. 

II. Prodej zboží a služeb v obchodních prostorech Sportcentra 

1. Aktuální nabídka zboží a služeb EB Fit, včetně cen za dané služby a zboží, je k dispozici v obchodních prostorech EB Fit na adrese: Žerotínovo nábřeží 934, Židlochovice 667 01, a současně na internetové adrese www.ebfit.cz. 

2. EB Fit může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. 

3. Zákazník má možnost za zboží a služby platit prostřednictvím zákaznické karty, má-li na zákaznickém účtu uložen Deposit (jak je specifikován níže), a to alespoň ve výši odpovídající hodnotě kupovaného zboží nebo služby. Prostřednictvím zákaznické karty lze využít i další formy úhrady za zboží a služby, a to hotovost, benefitní programy Multisport a Activepass či volnočasové poukazy v papírové formě Sodexo, podmínky využívání těchto benefitů si stanovuje aktuálně a zveřejňuje v prostorách EB Fit a na webových stránkách. Zákazník je povinen splnit podmínky stanovené EB Fit pro čerpání benefitů (např. zřízení zákaznického účtu, vklad na deposit pro úhradu případných storno poplatků, v opačném případě není nákup zboží nebo služeb prostřednictvím benefitů umožněn. 

4. Zboží a služby lze Zákazníkovi prodat také bez použití zákaznické karty, resp. zřízení Zákaznického účtu, tedy na tzv. anonymní účet, v takovém případě jsou služby poskytovány v základní ceně a je možné využít pouze ty způsoby úhrady, které si určuje EB Fit. 

III. Zákaznický účet, depozit, členství, permanentka 

1. Zákazník si zřizuje u EB Fit zákaznický účet. Po založení účtu si může Zákazník na zákaznický účet vložit peněžitou částku (dále jen "Deposit"),. 

2. Vklad na Deposit se provádí úhradou v hotovosti, na pokladně. Vklad na Deposit není možné učinit prostřednictvím benefitních poukazů. Deposit lze využít k úhradě veškerého zboží a služeb nabízených EB Fit, mimo služby osobního trenéra. Dle výše dobitého kreditu je Zákazník přiřazen do předem definované zákaznické skupiny poskytující slevové benefity na vybrané zboží a služby dle aktuálního ceníku EB Fit. Přiřazení odpovídající depositní skupiny se řídí vždy dle výše posledního vkladu na účet a zbývající nevyčerpaná částka na zákaznickém účtu je přiřazena do dané slevové skupiny. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu. O aktuální výši Depositu na zákaznickém účtu se může Zákazník informovat také v centru, a to po předložení příslušné zákaznické karty vztahující se k danému účtu. 

3. Vložený deposit je Zákazník povinen vyčerpat nejpozději do 12 měsíců, počítáno od okamžiku vložení příslušného Depositu. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost vloženého Depositu. Platnost depositu je možno prodloužit vložením další finanční částky. Celá zbývající výše Depositu bude přiřazena do slevové skupiny dle výše vkladu. Zakoupený Deposit není možné směnit zpět na peněžní prostředky a jakkoli vracet, to platí také v případě zrušení zákaznického účtu. Ve výjimečných případech na základě písemné žádosti klienta na e-mail info@ebfit.cz s odůvodněním a prokázáním vážného důvodu může být Deposit zákazníkovi vrácen, výhradně pouze v hotovosti ve stanoveném termínu současně s vrácením karty a výmazu účtu. 

4. EB Fit dále umožňuje Zákazníkovi využívat svůj zákaznický účet k nákupu členství, tedy časové permanentky, která umožňuje Zákazníkovi využívání služeb EB Fit po určitou časovou hranici za konkrétně vytvořených podmínek (např. roční, půlroční a měsíční permanentka do fitness apod.). EB Fit může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. Dále EB Fit může vyloučit některé z forem úhrady za služby. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. Zákazník se může informovato stavu svého členství také v centru, a to po předložení příslušné zákaznické karty vztahující se k danému účtu. 

5. EB Fit dále umožňuje Zákazníkovi využívat svůj zákaznický účet k nákupu permanentky na předem stanovenou či dohodnutou kombinaci služeb, příp. zboží EB Fit. EB Fit může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. Dále EB Fit může vyloučit některé z forem úhrady za služby. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. Zákazník se může informovat o stavu svého zákaznického účtu nebo ověřit platnost permanentky na recepci EB Fit, a to po předložení příslušné zákaznické karty vztahující se k danému účtu. 

6. Zakoupenou permanentku je Zákazník povinen vyčerpat do stanoveného data platnosti, které je Zákazníkovi sděleno při nákupu permanentky. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost permanentky. Platnost permanentky není možné prodloužit. Ve výjimečných případech na základě písemné žádosti klienta na e-mail info@ebfit.cz s odůvodněním a prokázáním vážného důvodu může být platnost permanentky prodloužena. 

IV. Zákaznický identifikátor 

1. Po zřízení zákaznického účtu bude Zákazníkovi předána zákaznická karta, která slouží jako identifikátor k zákaznickému účtu. Zákaznická karta může být přiřazena pouze k pojmenovanému účtu, se kterým může disponovat výlučně osoba uvedená jako majitel. Zákaznická karta bude Zákazníkovi vystavena za poplatek 50,- Kč (vč. DPH), nevztahuje-li se na tento poplatek slevový benefit dle výše Depositu. EB Fit karta je po uhrazení poplatku majetek zákazníka. 

2. V případě ztráty/odcizení zákaznické karty je Zákazník povinen co nejdříve kontaktovat EB Fit, aby tuto kartu zablokovala. EB Fit neodpovídá za případné škody, které Zákazníkovi z důvodu ztráty/odcizení zákaznické karty vzniknou. 

V. Nákup služeb prostřednictvím přímé úhrady od zaměstnavatele 

1. EB Fit umožňuje zákazníkům nákup služeb také přímou úhradou za služby, poskytovanou zaměstnavatelem, na základě vystavené faktury. Konkrétní podmínky pro využití služeb stanoví EB Fit. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. 

VI. Rezervace 

1. Zákazník si může rezervovat aktivity EB Fit (dále jen "Rezervace"), pokud má u EB Fit zřízen zákaznický účet, na kterém je složen Deposit ve výši odpovídající ceně jednotlivé aktivity nebo tuto aktivitu přímo hradí. 

2. Rezervaci je možné učinit osobně na recepci EB Fit, a to na základě předložení zákaznické karty a/nebo přes webové rozhraní po přihlášení do zákaznického účtu a/nebo telefonicky (po provedení ověření identifikace Zákazníka). 

 3. Po provedení rezervace bude Zákazníkovi blokován deposit ve výši odpovídající ceně sportovní aktivity, s čímž Zákazník provedením rezervace souhlasí. Na tuto skutečnost bude Zákazník současně upozorněn před provedením rezervace. 

4. Rezervace se považuje za závaznou objednávku dané služby. 

5. EB Fit a storno poplatky: pokud zruší svou rezervaci více než 6 hodin před zahájením aktivity, není mu účtován storno poplatek / pokud zruší 6 a méně hodin před zahájením aktivity, bude mu účtován storno poplatek v plné výši skupinové lekce dle ceníku EB Fit. 

6. Rezervace může být zrušena telefonicky na kontaktním telefonním čísle EB Fit, osobně na recepci EB Fit či elektronicky přes klientský účet. Ve všech přípustných formách storno rezervace je případně storno poplatek účtován. V případě chybné rezervace a jejího storna v časech, kdy je účtován storno poplatek, může Zákazník podat písemnou žádost na e-mail info@ebfit.cz o neúčtování storno poplatku za podmínky, že v daný den Zákazník absolvoval a řádně uhradil službu, která je předmětem storno poplatku, a to v jiném čase. EB Fit posuzuje oprávněnost žádosti Zákazníka. 

VII. Závěrečná ustanovení 

1. Tyto Obchodní podmínky EB Fit jsou účinné od 28. 4. 2018 a jsou k dispozici na recepci EB Fit a na internetových stránkách EB Fit. Eva Pezlar Březinová, provozovatel REKLAMAČNÍ ŘÁD Eva Pezlar Březinová - provozovatel, EB Fit Židlochovice, se sídlem Žerotínovo nábřeží 934, Židlochovice 667 01, IČ 71956531, e-mail: info@ebfit.cz, tel.: 775 976, e-mail info@ebfit.cz, tel.: 608 510 209, vydává s účinností od 28. 4. 2018 tento reklamační řád pro účely prodeje zboží (dále jen "Reklamační řád"): 

I. Všeobecná Ustanovení 

1. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek EB Fit. Reklamační řád stanovuje postup při reklamaci zboží či služeb zakoupených v rámci internetového prodeje nebo dobití kreditu na aktivity sportovního centra (dále jen "zboží" či "výrobek"). 

2. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu, mají přednost před definicemi pojmů v Obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, použije se definice pojmu uvedená v Obchodních podmínkách. Pojmy neuvedené v tomto Reklamačním řádu či Obchodních podmínkách se vykládají ve významu podle platné právní úpravy České republiky. 

3. Zákazník (dále také jako "kupující") je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží či služby. 

II. Reklamace 

1. Prodávající odpovídá za vady zboží nebo služeb, které se projeví v zákonné záruční době, která počíná běžet ode dne převzetí zboží či poskytnutí služby (dále též jen jako "záruční doba", "záruka" nebo "doba odpovědnosti za vady"). 

2. Podmínkou platnosti záruky je, aby kupující v době jejího trvání a bez odkladu po zjištění vady zahájil reklamační řízení a vytkl vadu, kterou na zboží/službě shledal. 

3. Kupující je povinen pro účinné zahájení reklamačního řízení předložit doklad o koupi zboží/služby nebo jiným způsobem prokázat vznik smluvního vztahu. 

4. Místem uplatnění reklamace je EB Fit, přičemž reklamaci je možné uplatnit osobně v EB Fit nebo poštou či emailem. 

5. Záruka se nevztahuje na vady, na které byla poskytnuta sleva. 

6. Tímto Reklamačním řádem nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Práva z vadného plnění je nutno uplatnit v souladu s příslušnými právními předpisy. 

7. Uplatní-li kupující reklamaci a vytkne tak prodávajícímu vady na zboží/službě, sepíše o tom prodávající zápis, který obsahuje datum zahájení reklamačního řízení, specifikaci zboží/služby, označení vadné vlastnosti, způsob vyřízení reklamace požadovaný kupujícím, termín vyřízení reklamace. 

8. Kupující má právo na řádné odstranění uznané reklamované vady. V případě uznané reklamace se do záruční doby nepočítá doba uplynulá ode dne uplatnění práva z vadného plnění až do dne, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít. 

9. Reklamační řízení musí být ukončeno do 30 dnů ode dne jeho zahájení, a to včetně odstranění vady, jejíž reklamace byla uznána, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Reklamační řízení musí být ukončeno vydáním rozhodnutí o reklamaci, ve kterém bude datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

10. Na dárky a bonusy, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatnit reklamaci. 

STORNO POPLATKY

Z důvodu častého rušení rezervací skupinových aktivit jsme byli nuceni zavést storno poplatky. Vaši rezervaci můžete stornovat telefonicky nebo osobně nejpozději 6 hodin před začátkem lekce. Pokud stornujete 6 hodin a méně, bude Vám naúčtován storno poplatek ve výši dané lekce. Storno poplatky jsme zavedli s ohledem na čekající náhradníky a naše trenéry. Děkujeme za pochopení a akceptování našich pravidel. 

Eva Pezlar Březinová, provozovatel